Usein kysytyt kysymykset

Kysymykset on koottu koulutustilaisuuksissa toistuvasti esiin tulleista ongelmista. Lisäämme kysymyksiä ja vastausia sitä mukaa kun niitä tekijäryhmälle esitetään.

Yleisluontoiset kysymykset

Onko tehtäväsarja tarkoitettu vain psykologien käyttöön?

Ei. Tehtäväsarja on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille, erityisesti psykologeille, lääkäreille muistisairauksien hoitoon erikoistuneille hoitajille. Kussakin terveydenhuollon yksikössä voidaan sopia kuka arviointeja suorittaa. Psykologeilla on peruskoulutuksensa puolesta parhaimmat valmiudet potilaiden testaamiseen, mutta muutkin kykenevät kyllä tarvittavat taidot hankkimaan.

Miksi tehtäväsarja on varattu vain terveydenhuollon ammattihenkilöille?

Kognitiivisten toimintojen arviointi on vastuullista toimintaa. Mikäli tehtävissä tulee tutkittavalla vaikeuksia, on tutkijan oltava valmis selvittämään mitä epäonnistuminen tarkoittaa. Tehtävien suorittaminen on lisäksi tapahduttava tietyllä, ennalta sovitulla tavalla, jotta tulokset olisivat luotettavia. Ei myöskään ole tarkoituksenmukaista että omaiset - hyvää tarkoittaen - käyvät tehtäviä potilaan kanssa kotona läpi etukäteen. Esimerkiksi tehtäväsarjaan sisältyvän sanalistaoppimistehtävän arvo katoaa, mikäli samoja sanoja on opeteltu muuallakin.

Käsikirjassa puhutaan 55-vuoden alaikärajasta. Voiko tehtäväsarjaa käyttää tätä nuorempien tutkimisessa?

Nykyiset normit tehtäviin on kerätty yli 63-vuotiailta, ja ensisijaisesti tehtäväsarja on suunniteltu käytettäväksi tätä iäkkäämpien henkilöiden tutkimiseen. Tehtävien herkkyys nuoremmassa ikäryhmässä ei välttämättä riitä tuomaan mahdollisia häiriöitä esiin, eikä esimerkiksi työ- tai ajokykyä tulisi arvioida pelkän CERADin perusteella. Normaali tulos alle 60-vuotiaalla CERADin tehtävissä ei siis riitä poissulkemaan häiriöitä (katkaisupisteen alle jäävä tulos sen sijaan nuoremmillakin viittaa poikkeavaan suoriutumiseen). Työikäisten muistisuoriutumisen arviointiin suositellaan laajempaa psykologin tai neuropsykologin tekemää tutkimusta. Alle 60-vuotiailla muistihäiriön takana voi olla monia sellaisia syitä, että tarkemmat neurologiset ja neuropsykologiset tutkimukset ovat tarpeen.

 

Kuka voi toimia CERAD-koulutuksen järjestäjänä?

 Suomen Alzheimer-tutkimusseuralle on tullut kyselyä siitä, kuka voi toimia CERAD tehtäväsarjan käytön kouluttajana. Vain terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on riittävä kokemus tehtäväsarjan käytöstä, riittävät tiedot ikääntymisestä ja muistisairauksista sekä riittävä perehtyneisyys psykometriikasta voi kouluttaa muita käyttämään tehtäväsarjaa. Usein kouluttajana toimii kokenut psykologi/neuropsykologi, neurologi/geriatri tai terveydenhuollon oppilaitoksen opettaja. Työpaikalla kokenut testaaja voi perehdyttää uuden työntekijän tehtäväsarjan käyttöön, mutta koulutuksen käyminen on suositeltavaa. Koulutuksen käyminen sekä kouluttajan pätevyys ovat keskeisiä asioita testitulosten laadun kannalta. Näin myös varmistetaan, että tehtäväsarjaa käytetään yhdenmukaisesti eri puolilla Suomea. 

Mistä saisin käyttööni englannin- tai saksankielisen CERAD-materiaalin? Voiko CERAD:ia tehdä tulkin välityksellä?

Muutaman viime vuoden aikana seura on saanut useita kyselyitä mahdollisuudesta käyttää Cerad-tehtäväsarjaa muilla kuin suomen tai ruotsin kielellä. Suomen Alzheimer-tutkimusseura ylläpitää vain suomen- ja ruotsinkielisiä materiaaleja.

Tehtäväsarjan alkuperäistä englanninkielistä versiota ylläpitävän Duken yliopiston internet-sivujen kautta (https://sites.duke.edu/centerforaging/cerad/order-form/) on ilmeisesti mahdollista tilata testin englanninkielistä versiota ja saman sivuston kauttaa löytyy tietoa myös muiden maiden käännöksistä.

On keskeistä huomioida, että kognitiivisia toimintoja arvioivia testejä tulisi tehdä kielellä, jonka sekä asiakas että työntekijä hallitsevat hyvin. Suomessa käytössä olevat raja-arvot on määritetty suomenkielisellä materiaalilla Suomessa asuville henkilöille. Eri maiden versioissa raja-arvoihin voi vaikuttaa sekä kieli että kulttuuriset tekijät. Viime vuosina tulkin käyttö terveydenhuollon palveluissa on yleistynyt. Koska Cerad-tehtäväsarjassa painottuu kielellinen materiaali, sen käyttö on haastavaa tulkin välityksellä ja erilaisesta kulttuuritaustasta tulevalle henkilölle. Tällöin muistivaikeuksien arvioinnissa korostuukin haastattelemalla saatu tieto arjessa näkyvistä kognitiivisista vaikeuksista ja toimintakyvyn muutoksista. 

Voiko CERADia käyttää, jos ei ole saanut koulutusta siihen? 

CERAD:in käyttöön järjestetään koulutuksia, jollainen olisi hyvä käydä. Moni opettelee käytön työpaikalla kokeneen testaajan kanssa. Toisaalta ei ole mahdotonta, että itseopiskelun ja harjoittelun kautta (ks. artikkeleita kirjallisuutta osastossa) voisi saavuttaa myös CERAD:in käyttöön riittävät taidot.

Saako CERAD testin kirjata lyijykynällä? 

Kynätyypistä ei ole annettu ohjetta eli kumpaakin voi käyttää, mutta kuulakärkikynällä kirjattu lomake on paremmin arkistokelpoinen.

Onko haittaa, jos samassa yksikössä on useampi Ceradin tekijä? Vai olisiko parempi, että tekijöitä olisi samassa yksikössä vain yksi? 

Ei ole haittaa, vaikka tekijöitä on useampiakin. Onhan lomakaudet ja ainoa tekijä voi sairastua tai asiakkaita voi olla niin paljon, ettei yksi riitä joka lähtöön.

Miten usein CERAD-tehtäväsarjaa kannattaa tehdä?

Eräälle potilaalle oli tehty tehtäväsarja syyskuussa 2007, joulukuussa 2007 ja tammikuussa 2008. Tulokset osin paranivat ja osin huononivat. Paranemista muistiosioissa. Olin koulutuksessa parisen vuotta sitten ja mieleeni jäi silloin, että riittävän pitkä väli tulisi olla uusintatestien teossa.

Mikä lie ollut syy moiseen tiuhaan tekemiseen? Onko tilassa tapahtunut puolen vuoden aikana suuria heittoja? Tietysti, jos on olemassa joku akuutti tilanne, jonka aikana CERAD tehdään (mitä tietenkään ei voi suositella), on aiheellista tehdä se uudelleen tilanteen vakiinnuttua. Yleensä esim. Alzheimerin taudin alkuvaiheessa uusinta tutkimus 6-12 kuukauden, lähempänä jälkimmäistä, näyttää suuntaa mahdollisen etenemisen suhteen. Tiuhaan tehtyihin tutkimuksiin liittyy oppimisvaikutus, joka on sitä suurempi mitä tiuhemmin tehdään ja mitä terveempi henkilö on.

 

Kysymyksiä eri osatehtävien pisteytyksestä

Tehtävien yksityiskohtaista pisteytystä käsittelevät kysymykset vastauksineen ovat löydettävissä jäsenalueelta.

Lähetä uusi kysymys

Voit lähettää tehtäväsarjan tekijöille kysymyksen yhteydenottolomakkeella.