Usein kysytyt kysymykset

Kysymykset on koottu koulutustilaisuuksissa toistuvasti esiin tulleista ongelmista. Lisäämme kysymyksiä ja vastausia sitä mukaa kun niitä tekijäryhmälle esitetään.

Yleisluontoiset kysymykset

Onko tehtäväsarja tarkoitettu vain psykologien käyttöön?

Ei. Tehtäväsarja on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille, erityisesti psykologeille, lääkäreille muistisairauksien hoitoon erikoistuneille hoitajille. Kussakin terveydenhuollon yksikössä voidaan sopia kuka arviointeja suorittaa. Psykologeilla on peruskoulutuksensa puolesta parhaimmat valmiudet potilaiden testaamiseen, mutta muutkin kykenevät kyllä tarvittavat taidot hankkimaan.

Miksi tehtäväsarja on varattu vain terveydenhuollon ammattihenkilöille?

Kognitiivisten toimintojen arviointi on vastuullista toimintaa. Mikäli tehtävissä tulee tutkittavalla vaikeuksia, on tutkijan oltava valmis selvittämään mitä epäonnistuminen tarkoittaa. Tehtävien suorittaminen on lisäksi tapahduttava tietyllä, ennalta sovitulla tavalla, jotta tulokset olisivat luotettavia. Ei myöskään ole tarkoituksenmukaista että omaiset - hyvää tarkoittaen - käyvät tehtäviä potilaan kanssa kotona läpi etukäteen. Esimerkiksi tehtäväsarjaan sisältyvän sanalistaoppimistehtävän arvo katoaa, mikäli samoja sanoja on opeteltu muuallakin.

Käsikirjassa puhutaan 60 ja 65 vuoden alaikärajasta. Voiko tehtäväsarjaa käyttää tätä nuorempien tutkimisessa?

Nykyiset normit tehtäviin on kerätty yli 60-vuotiailta, ja ensisijaisesti tehtäväsarja on suunniteltu käytettäväksi iäkkäiden henkilöiden tutkimiseen. Tehtävien herkkyys nuoremmassa ikäryhmässä ei välttämättä riitä tuomaan mahdollisia häiriöitä esiin, ja etenkään työkykyä ei tulisi arvioida pelkän CERADin perusteella. Normaali tulos alle etenkään 60-vuotiaalla CERADin tehtävissä ei siis riitä poissulkemaan häiriöitä (katkaisupisteen alle jäävä tulos sen sijaan nuoremmillakin viittaa poikkeavaan suoriutumiseen). Työikäisten muistisuoriutumisen arviointiin suositellaan laajempaa psykologin tai neuropsykologin tekemää tutkimusta. Alle 60-vuotiailla muistihäiriön takana voi olla monia sellaisia syitä, että tarkemmat neurologiset ja neuropsykologiset tutkimukset ovat tarpeen. 

Kuka voi toimia CERAD-koulutuksen järjestäjänä?

 Suomen Alzheimer-tutkimusseuralle on tullut kyselyä siitä, kuka voi toimia CERAD tehtäväsarjan käytön kouluttajana. Vain terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on riittävä kokemus tehtäväsarjan käytöstä, riittävät tiedot ikääntymisestä ja muistisairauksista sekä riittävä perehtyneisyys psykometriikasta voi kouluttaa muita käyttämään tehtäväsarjaa. Usein kouluttajana toimii kokenut psykologi/neuropsykologi, neurologi/geriatri tai terveydenhuollon oppilaitoksen opettaja. Työpaikalla kokenut testaaja voi perehdyttää uuden työntekijän tehtäväsarjan käyttöön, mutta koulutuksen käyminen on suositeltavaa. Koulutuksen käyminen sekä kouluttajan pätevyys ovat keskeisiä asioita testitulosten laadun kannalta. Näin myös varmistetaan, että tehtäväsarjaa käytetään yhdenmukaisesti eri puolilla Suomea. 

Mistä saisin käyttööni englannin- tai saksankielisen CERAD-materiaalin? Voiko CERAD:ia tehdä tulkin välityksellä?

Muutaman viime vuoden aikana seura on saanut useita kyselyitä mahdollisuudesta käyttää Cerad-tehtäväsarjaa muilla kuin suomen tai ruotsin kielellä. Suomen Alzheimer-tutkimusseura ylläpitää vain suomen- ja ruotsinkielisiä materiaaleja.

Tehtäväsarjan alkuperäistä englanninkielistä versiota ylläpitävän Duken yliopiston internet-sivujen kautta (https://sites.duke.edu/centerforaging/cerad/order-form/) on ilmeisesti mahdollista tilata testin englanninkielistä versiota ja saman sivuston kauttaa löytyy tietoa myös muiden maiden käännöksistä.

On keskeistä huomioida, että kognitiivisia toimintoja arvioivia testejä tulisi tehdä kielellä, jonka sekä asiakas että työntekijä hallitsevat hyvin. Suomessa käytössä olevat raja-arvot on määritetty suomenkielisellä materiaalilla Suomessa asuville henkilöille. Eri maiden versioissa raja-arvoihin voi vaikuttaa sekä kieli että kulttuuriset tekijät. Viime vuosina tulkin käyttö terveydenhuollon palveluissa on yleistynyt. Koska Cerad-tehtäväsarjassa painottuu kielellinen materiaali, sen käyttö on haastavaa tulkin välityksellä ja erilaisesta kulttuuritaustasta tulevalle henkilölle. Tällöin muistivaikeuksien arvioinnissa korostuukin haastattelemalla saatu tieto arjessa näkyvistä kognitiivisista vaikeuksista ja toimintakyvyn muutoksista. 

Voiko CERADia käyttää, jos ei ole saanut koulutusta siihen? 

CERAD:in käyttöön järjestetään koulutuksia, jollainen olisi hyvä käydä. Moni opettelee käytön työpaikalla kokeneen testaajan kanssa. Toisaalta ei ole mahdotonta, että itseopiskelun ja harjoittelun kautta (ks. artikkeleita kirjallisuutta osastossa) voisi saavuttaa myös CERAD:in käyttöön riittävät taidot.

Miten usein CERAD-tehtäväsarjaa kannattaa tehdä?

Oppimisvaikutuksen takia suositeltu aika tehtäväsarjan uusimisen välillä on 9-12 kk. Jos tilanne jää toistuvasti epäselväksi, suosittelemme asiakkaan ohjaamista neuropsykologinen tutkimukseen. Uusitun materiaalin vaihehtoiset sanalistaa ja kuvioita voidaan käyttää, jos halutaan varmistaa, ettei asiakas muista materiaaleja edelliseltä tutkimuskerralta.  

Kysymyksiä eri osatehtävien pisteytyksestä

Vuoden 2023 päivityksessä olemme täsmentäneet käsikirjaan yleisimpiä pisteytykseen liittyviä kysymyksiä. 

Lähetä uusi kysymys

Voit lähettää tehtäväsarjan tekijöille kysymyksen yhteydenottolomakkeella.